Błąd
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character
Domowe instalacje elektryczne

Je?li interesuj? Pa?stwa domowe instalacje elektryczne, to jeste?my do dyspozycji. ?wiadczymy us?ugi zwi?zane z monta?em, napraw? oraz kompleksow? obs?ug? r?nego rodzaju sieci elektrycznych, takich jak na przyk?ad rozdzielnie elektryczne, systemy alarmowe i monitoringu, domofony i wideofony oraz wiele wi?cej. Proponowane przez nas rozwi?zania dostosowane s? do indywidualnych potrzeb i preferencji. Wszelkiego typu domowe instalacje elektryczne to nasza specjalno??. Zach?camy do zapoznania si? ze szczeg?ami oferty.

Wykonujemy pomiary elektryczne we wszystkich uk?adach sieciowych: TN-S, TN-C, TN-CS, TT do 1 kV.

Podstawowe pomiary to:

- Pomiary parametrw p?tli zwarcia

- Badanie wy??cznikw r?nicowopr?dowych typu AC, A i B

- Pomiary rezystancji izolacji

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Niskonapi?ciowy pomiar rezystancji, po??cze? ochronnych i wyrwnawczych

Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze w instalacjach domowych, budynkach u?yteczno?ci publicznej, zak?adach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych.

Posiadamy uprawnienia energetyczne grupy 1, 2 i 3 dozoru - elektryczne, gazowe, ciep?ownicze. Do wykonywania pomiarw u?ywamy urz?dze? , ktre spe?niaj? wszelkie wymogi stawiane przez obowi?zuj?ce normy.